EPOXIN F1000 DRY

Přidat do oblíbených
již od 2 405,48  s DPH

Dvousložková epoxidová penetrace na suchý podklad (vlhkost podkladu do 4 %). Materiál je nízkoviskózní bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu.

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.

Zobrazit celý popis


Katalogové číslo - Kategorie , ,

Dvousložková epoxidová penetrace na suchý podklad (vlhkost podkladu do 4 %). Materiál je nízkoviskózní bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu.

Výhody

  • velmi dobrá penetrační schopnost
  • krátké čekací doby (brousitelný již na druhý den)
  • snadná aplikace
  • vhodný pro použití jak v interiéru tak exteriéru
  • vysoká přídržnost k podkladu
  • barevné sjednocení podkladu (příprava před nátěrem) – pouze u barevných verzí

Použití

  • pro penetraci suchých cementem vázaných podkladů v interiéru i exteriéru
  • pro přípravu opravných malt a vyrovnávacích stěrek
  • penetrační nátěr pod všechny epoxidové a polyurethanové podlahové nátěry řady EPOXIN a PUREXIN
  • povrchové zpevnění nesoudržných podkladů – zalití kapilár a pórů v podkladu

Identifikace nebezpečnosti

Složka A

Signální slovo: VAROVÁNÍ

H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

EUH205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje: bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan; formaldehyd, oligomerní reakční produkty s 1-chlor-2,3-epoxypropanem a fenolem; (alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14).

Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek pro barvy a laky: kategorie A (h) RNH: 750 g/l. Výrobek připravený k použití (složka A+B) obsahuje 165 g/l VOC.

Složka B

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P260 Nevdechujte páry/aerosoly.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

Obsahuje: benzylalkohol; polymer s benzenaminem, hydrogenovaný formaldehyd; 4,4′-methylenbis(cyklohexylamin); 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol.

Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek pro barvy a laky: kategorie A (h) RNH: 750 g/l. Výrobek připravený k použití (složka A+B) obsahuje 165 g/l VOC.

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloCelková hmotnost (A+B)ObalBarvaPočet kusů na paletěEANCenaPočet 
T60014,4 kgplechovkatransparentní60 ks8595100143976
1 988,00  bez DPH
2 405,48  s DPH