Novinka

Injektážní krém AQUA BARIÉRA

Přidat do oblíbených
již od 349,69  s DPH

Injektážní krém AQUA BARIÉRA je horizontální bariéra ve formě krému proti vzlínající vlhkosti stěn a hydrofobní impregnace betonu, železobetonu a zdiva. Díky krémové konzistenci je aplikace bariéry snadná a připravená k okamžitému použití.

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Katalogové číslo - Kategorie Štítek

Injektážní krém AQUA BARIÉRA je horizontální bariéra ve formě krému proti vzlínající vlhkosti stěn a hydrofobní impregnace betonu, železobetonu a zdiva. Díky krémové konzistenci je aplikace bariéry snadná a připravená k okamžitému použití.

Charakteristika

  • injektážní krém
  • náhrada za podřezání zdí
  • výborná horizontální bariéra
  • zabraňuje průniku vzlínající vodě

Použití

  • cihelné zdivo, plynosilikátové prvky, beton, pórobeton nebo železobeton

Postup

Krém se injektuje do spár zdiva nebo malty do vyvrtaných otvorů d=12 mm. Tyto otvory by měly být od sebe vzdáleny maximálně 12 cm a končit asi 2 – 5 cm před vnější stranou stěny. Maximální šíře stěny je 450 cm. Vyvrtané otvory se obvykle vyvrtávají nad úrovní země nebo na úrovni podlahy. Vyvrtaný otvor se vyplní krémem. V závislosti na pórovitosti krém proniká na povrch po 30 minutách až několika hodinách. Poté vytváří neproniknutelnou bariéru proti vzlínající se vlhkosti a vodě.

Identifikace nebezpečnosti

Aqua Bariéra (injektážní krém)

GHS07
Signální slovo:VAROVÁNÍ

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 - Dráždí kůži.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P305/351/338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332/313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337/313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení:1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, Silan, triethoxyoktyl-, rozvětvený, Izotridekanol, etoxylovaný, Siloxany a silikony, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl Me, di-Me, zakončený methoxyskupinou

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluBarvaPočet kusů v kartonuEANCenaDostupnostPočet 
CH0004DBX250 gkartušekrémová10 ks8595100180520
289,00  bez DPH
349,69  s DPH
Skladem
dodání cca 3 dny