Samonivelační hmota ALFA S800

Přidat do oblíbených
již od 652,19  s DPH

Je samonivelační potěrová směs, vytváří trvale pevný s betonem srovnatelný povrch. Tato samonivelační směs vyniká revoluční bez pískovou recepturou, která má za následek vyrovnání výškových rozdílů od 0 – 30 mm. Není vhodná jako konečná povrchová úprava.

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Katalogové číslo - Kategorie

Je samonivelační potěrová směs, vytváří trvale pevný s betonem srovnatelný povrch. Tato samonivelační směs vyniká revoluční bez pískovou recepturou, která má za následek vyrovnání výškových rozdílů od 0 – 30 mm. Není vhodná jako konečná povrchová úprava.

Charakteristika

 • pro vyrovnání betonových a anhydritových povrchů
 • pro vnitřní použití
 • pro skladby se středním a vyšším zatížením
 • vhodné pro pokládku na nesavé podklady jako je dlažba
 • vysoká pevnost v tahu i tlaku
 • vhodná na vytápěné podlahy
 • pro výškové rozdíly 0 až 30 mm
 • receptura bez písku

Použití

 • ideální pro vyrovnání malých výškových rozdílů, lze nanášet tzv. od ztracena do 30 mm
 • pro vyrovnání betonových povrchů s požadavkem na skladby se středním a vyšším zatížením
 • pro přímou aplikaci na el. vytápěné rohože
 • vhodná i na nesavé podklady jako je keramická dlažba (vždy použít Adhezní můstek)

Identifikace nebezpečnosti

Samonivelační hmota Alfa S800

GHS07 GHS05
Signální slovo:NEBEZPEČÍ

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P302/352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305/351/338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P333/313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení:1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 4-methylbenzensulfonová kyselina, obsah maximálně 5 % H2SO4, (+)-kyselina vinná, Vápenec, Síran vápenatý, Strusky, železný kov, vysokopecní, Portlandský cement, Kouřový prach, portlandský cement, Popílek

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluBarvaPočet kusů na paletěEANCenaDostupnostPočet 
571094Q20 kgpytelšedá42 ks8595100165527
539,00  bez DPH
652,19  s DPH
Není skladem