EPOXIN F5100

Přidat do oblíbených
již od 2 420,00  s DPH

Pigmentovaný dvousložkový strukturovaný epoxidový nátěr pro finální nášlapnou vrstvu. Materiál je bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu.

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.

Zobrazit celý popis


Katalogové číslo - Kategorie Štítek

Pigmentovaný dvousložkový strukturovaný epoxidový nátěr pro finální nášlapnou vrstvu. Materiál je bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu.

Výhody

  • snadná aplikace válečkem
  • velmi dobrá mechanická a chemická odolnost
  • vysoká odolnost vůči water-spottingu
  • snadné čištění
  • možnost zhotovení protiskluzového povrchu

Použití

  • vytváření strukturovaných nátěrů – pomerančová kůra
  • vhodný pro sklady, výrobní haly, obchody, parkoviště, školy, jídelny, nemocnice atd.
  • EPOXIN F5100 může být použit i jako dekorativní nátěr stěn
  • v kombinaci s křemičitým pískem vytváří protiskluzný povrch

Identifikace nebezpečnosti

Složka A

Signální slovo: VAROVÁNÍ

H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H373 Může způsobit poškození orgánů (plíce) při prodloužené nebo opakované expozici (vdechováním).
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach/páry.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

EUH205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

Složka B

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloCelková hmotnost (A+B)ObalTypBarvaEANCenaPočet 
EXF510570356 kgsoudek a kanystrnátěrRAL 7035
2 052,00  bez DPH
2 482,92  s DPH
EXF510570326 kgsoudek a kanystrnátěrRAL 70328595100170774
2 081,00  bez DPH
2 518,01  s DPH
EXF510570016 kgsoudek a kanystrnátěrRAL 70018595100170699
2 010,00  bez DPH
2 432,10  s DPH
EXF5104704010 kgsoudek a kanystrstrukturovaný nátěrRAL 70408595100171085
2 990,00  bez DPH
3 617,90  s DPH
EXF5104700110 kgsoudek a kanystrnátěrRAL 7001
2 990,00  bez DPH
3 617,90  s DPH
EXF5102703530 kgsoudek a kanystrnátěrRAL 70358595100172280
8 520,00  bez DPH
10 309,20  s DPH
EXF5102704030 kgsoudek a kanystrstrukturovaný nátěrRAL 7040
8 520,00  bez DPH
10 309,20  s DPH
EXF5102703830 kgsoudek a kanystrnátěrRAL 7038
2 000,00  bez DPH
2 420,00  s DPH
EXF5102700130 kgsoudek a kanystrnátěrRAL 7001
8 520,00  bez DPH
10 309,20  s DPH