Den Braven Katalog Barvy a nátěry Ochranné nátěry Ochranný nátěr na dřevo OPTIMAL

Ochranný nátěr na dřevo OPTIMAL

Přidat do oblíbených
již od 192,39  s DPH

Pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva a lignocelulozových materiálů před napadením dřevokaznými houbami třídy Basidiomycetes (dřevomorka domácí) a dřevokazným hmyzem (tesařík krovový a červotoč) v třídách ohrožení 1 a 2 dle ČSN EN 335-1 a ČSN EN 335-2. Typové označení přípravku dle ČSN 490600-1 je FB, IP, B, P, 1, 2, S. Vydatnost z 1 litru až 33 m2.

„Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.“

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.

Zobrazit celý popis


Katalogové číslo - Kategorie

Pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva a lignocelulozových materiálů před napadením dřevokaznými houbami třídy Basidiomycetes (dřevomorka domácí) a dřevokazným hmyzem (tesařík krovový a červotoč) v třídách ohrožení 1 a 2 dle ČSN EN 335-1 a ČSN EN 335-2. Typové označení přípravku dle ČSN 490600-1 je FB, IP, B, P, 1, 2, S. Vydatnost z 1 litru až 33 m2.

„Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.“

Charakteristika

  • vysoká ochrana stavebního dřeva proti biotickým škůdcům
  • vysoká hloubková účinnost
  • trvalá životnost pro aplikace v interiérech

Identifikace nebezpečnosti

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu!
P260 Nevdechujte aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře tel. 224919293, 224915402.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody s mýdlem.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloHmotnostObalBarvaPočet kusů v kartonuPočet kusů na paletěEANCenaPočet 
CH0601 kgláhevzelená10 ks480 ks8595100118691
159,00  bez DPH
192,39  s DPH
CH0615 kgkanystrzelená1 ks96 ks8595100118707
701,00  bez DPH
848,21  s DPH
CH0861 kgláhevhnědá10 ks480 ks8595100120694
159,00  bez DPH
192,39  s DPH
CH0875 kgkanystrhnědá1 ks96 ks8595100120700
701,00  bez DPH
848,21  s DPH