Den Braven Katalog Barvy a nátěry Ochranné nátěry Ochranný nátěr na dřevo PROFI

Ochranný nátěr na dřevo PROFI

Přidat do oblíbených
již od 248,05  s DPH

Pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva a lignocelulozových materiálů před napadením dřevokaznými houbami třídy Basidiomycetes (dřevomorka domácí), dřevokazným hmyzem (tesařík krovový a červotoč) a plísní v třídách ohrožení 1, 2 a 3 dle ČSN EN 335-1 a ČSN EN 335-2. Typové označení přípravku dle ČSN 490600-1 je FB, IP, B, P, 1, 2, 3, S. Vydatnost z 1 litru až 50 m2.

„Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.“

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.

Zobrazit celý popis


Katalogové číslo - Kategorie

Pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva a lignocelulozových materiálů před napadením dřevokaznými houbami třídy Basidiomycetes (dřevomorka domácí), dřevokazným hmyzem (tesařík krovový a červotoč) a plísní v třídách ohrožení 1, 2 a 3 dle ČSN EN 335-1 a ČSN EN 335-2. Typové označení přípravku dle ČSN 490600-1 je FB, IP, B, P, 1, 2, 3, S. Vydatnost z 1 litru až 50 m2.

„Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.“

Charakteristika

  • vysoká ochrana stavebního dřeva proti biotickým škůdcům
  • vysoká hloubková účinnost, sanační účinky proti houbám
  • neomezená životnost pro aplikace v interiérech a dlouhodobá ochrana v exteriérech (min. 10 let) pro třídu ohrožení 3

Identifikace nebezpečnosti

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu!
P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře tel. 224919293, 224915402.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloHmotnostObalBarvaPočet kusů v kartonuPočet kusů na paletěEANCenaPočet 
CH0681 kgláhevzelená10 ks480 ks8595100118776
212,00  bez DPH
256,52  s DPH
CH0695 kgkanystrzelená1 ks96 ks8595100118783
1 034,00  bez DPH
1 251,14  s DPH
CH0761 kgláhevtransparentní10 ks480 ks8595100120816
205,00  bez DPH
248,05  s DPH
CH0775 kgkanystrtransparentní1 ks96 ks8595100120823
1 034,00  bez DPH
1 251,14  s DPH
CH07701 kgláhevhnědá10 ks480 ks8595100120878
212,00  bez DPH
256,52  s DPH
CH07715 kgkanystrhnědá1 ks96 ks8595100120885
1 034,00  bez DPH
1 251,14  s DPH