EPOXIN F5000

Přidat do oblíbených
již od 2 407,90  s DPH

Pigmentovaný dvousložkový epoxidový nátěr a stěrka pro finální nášlapnou vrstvu. Materiál je nízkoviskózní bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu. Tento výrobek získal osvědčení do prostor s požadavkem na nepřímý styk s potravinami a je možné jej použít v provozech jako jsou kuchyně, sklady potravin, vinařství, pivovary, potravinářské výroby apod.

...zobrazit celý popis

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


Katalogové číslo - Kategorie , Štítek

Pigmentovaný dvousložkový epoxidový nátěr a stěrka pro finální nášlapnou vrstvu. Materiál je nízkoviskózní bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu.

Použitelný pro nátěry porézních materiálů v interiérech – sklady, garáže, dílny, servisy a opravny, mokré provozy – prádelny, umývárny, sprchy, vlhké prostory – kuchyně, lázně, sklepy aj. Standardně dodávanou barvou je RAL 7035. Vzorník obsahuje nejčastěji individuálně objednávané barvy. Objednat však lze jakoukoliv barvu dle RAL vzorníku, v min. výrobní dávce 108 kg/barva. Informujte se u svého obchodního zástupce.

Tento výrobek získal osvědčení do prostor s požadavkem na nepřímý styk s potravinami a je možné jej použít v provozech jako jsou kuchyně, sklady potravin, vinařství, pivovary, potravinářské výroby apod.

Charakteristika

  • snadná aplikace a čištění
  • velmi dobrá mechanická a chemická odolnost
  • vysoká odolnost vůči water-spottingu
  • vysoký rozliv – možnost aplikace bez odvzdušňovacího válečku
  • možnost zhotovení protiskluzového povrchu

Použití

  • vytváření litých podlah a hladkých nátěrů
  • vhodný pro sklady, výrobní haly, obchody, parkoviště, školy, jídelny, nemocnice atd.
  • v kombinaci s křemičitým pískem vytváří protiskluzný povrch
  • možnost kombinace s barevnými chipsy pro vytvoření dekorativních a jedinečných podlah
  • možnost variabilní kombinace barev pro vytváření vlastních vzorů tzv. dekorování

Identifikace nebezpečnosti

Složka A

Signální slovo: VAROVÁNÍ

H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H373 Může způsobit poškození orgánů (plíce) při prodloužené nebo opakované expozici (vdechováním).
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P260 Nevdechujte prach/páry.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

Složka B

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H302 + H332 Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P260 Nevdechujte aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

Identifikace nebezpečnosti

Balení a cena

ThumbnailObj. čísloBaleníTyp obaluBarvaRALPočet kusů na paletěEANCenaDostupnostPočet 
T690165 + 1 kgsada plechovekdopravní bíláRAL 901660 ks8595100165343
1 990,00  bez DPH
2 407,90  s DPH
Není skladem
T60005 + 1 kgsada plechoveksvětle šedáRAL 703560 ks8595100143914
2 149,00  bez DPH
2 600,29  s DPH
Není skladem
T670405 + 1 kgsada plechovekokenní šedáRAL 704060 ks8595100165329
1 990,00  bez DPH
2 407,90  s DPH
Není skladem
T610155 + 1 kgsada plechovekslonová kost světláRAL 101560 ks8595100165275
2 149,00  bez DPH
2 600,29  s DPH
Není skladem
T610185 + 1 kgsada plechovekzinková žlutáRAL 101860 ks8595100165282
2 149,00  bez DPH
2 600,29  s DPH
Není skladem
T630205 + 1 kgsada plechovekdopravní červenáRAL 302060 ks8595100165299
2 490,00  bez DPH
3 012,90  s DPH
Není skladem
T650125 + 1 kgsada plechoveksvětle modráRAL 501260 ks8595100165305
2 149,00  bez DPH
2 600,29  s DPH
Není skladem
T660015 + 1 kgsada plechoveksmaragdová zelenáRAL 600160 ks8595100165312
2 130,00  bez DPH
2 577,30  s DPH
Není skladem
T690055 + 1 kgsada plechovekčernáRAL 900560 ks8595100165336
1 990,00  bez DPH
2 407,90  s DPH
Není skladem